Ballastindustri – översikt

För ballastindustrin erbjuder PROCMA oändliga möjligheter beroende på vilka förutsättningar som råder på platsen, vilket material som ska hanteras och vad man vill åstadkomma.

Anläggningarna består normalt av materialsorteringsstationer, tvättstationer, avvattningsstationer, sedimenteringsstationer och vattenbehandlingsstationer.

Anläggningarna kan byggas som fasta eller helt mobila, där de senare bygger på antingen lastväxlarenheter, påhängsvagnar eller en kombination av dem. Kännetecknen för dem oavsett vald mobil lösning är korta etableringstider för att snabbt och enkelt kunna flytta verksamheten till annan plats.

Materialsorteringsstationen kan anpassas till vissa specifika fraktioner och i hur många fraktioner som man önskar ta ut från det behandlade materialet. Allt ifrån en mycket flexibel sorteringsanläggning med många olika slutfraktioner, så som Ragn-Sells mobila materialtvätt, eller anpassade för att i princip köra en huvudfraktion, så som vattenverkssand eller sopsand eller liknande material.

Det behandlade materialet kan både torrsiktas och våtsiktas. Organiskt material och flytande material avskiljs i anläggningen. Funktioner för att separera metaller kan enkelt också byggas in i anläggningen. Ytterligare specialfunktioner kan läggas till för att få en effektiv mekanisk skrubbning av materialet.

Innan det tvättade materialet matas ut på hög avvattnas det för en minskad vattenförbrukning i anläggningen.

Processvattnet cirkuleras i anläggningen, den finfraktionen som innehåller eventuella föroreningar sedimenteras i en container eller lamellförtjockare. Det rena processvattnet lagras sedan i en eller flera bufferttankar för återcirkulation.

Beroende på vilka förutsättningar som det inmatade materialet har, kan ytterligare vattenreningssteg eller vattenbehandlingssteg tillföras i anläggningen. Eventuellt avfall från processen hanteras med olika typer av containers. 

Beroende på vilka förutsättningar som det inmatade materialet har, kan ytterligare vattenreningssteg eller vattenbehandlingssteg tillföras i anläggningen. Eventuellt avfall från processen hanteras med olika typer av containers. 

Eftersom anläggningen bygger på färdiga moduler med olika funktion är det mycket enkelt att konfigurera om en anläggning baserat på de förutsättningar som råder. All utrustning behöver inte köras ut till varje uppdrag, utan endast det som är nödvändigt för att hantera uppdraget körs ut till arbetsplatsen.

Därmed är det möjligt att ha ett flertal olika materialhanteringsenheter med ett färre antal efterbehandlingsenheter. Dvs alla anläggningarna kan dela på ett fåtal unika specialfunktioner som inte alltid krävs i de olika uppdragen.

Anläggningsdelarna är baserade på antingen påhängsvagnar eller lastväxlarenheter som gör att det är mycket enkelt att rangera dessa enheter på den plats där arbetet ska bedrivas.

Det behövs inga specialmaskiner förutom de fordon som levererar enheterna och den lastmaskin som är tänkt att användas på platsen för att utföra materialhanteringen.

Materialhanteringsutrustning mellan de olika anläggningsdelarna finns med i varje enhet och det enda som varierar är längden på elkabel, slangar och i vissa fall rörgator. Allt för en snabb och enkel etablering.

Referensanläggningar